Performanţe civice ignorate

Zilele trecute am înregistrat o premieră neverosimilă în România: trei milioane de cetăţeni au semnat, după pro­ceduri complicate, o iniţiativă de modificare a Cons­titu­ţiei. Un ase­menea răspuns masiv al po­po­rului român la o acţiune civică nu a mai existat la noi.

Miza acţiunii este redefinirea noţiunii de fa­milie, cu înţelesul de „căsătorie liber con­simţită în­tre un bărbat şi o fe­meie”, în loc de „căsătorie între soţi”, cum prevede Cons­tituţia acum. Ter­menul de „soţi” este con­siderat vag, căci la­să să se înţeleagă că familia ar putea fi com­pusă şi din per­soane de acelaşi sex, şi într-un număr ne­de­finit.
Printr-o simplă sintagmă, iniţiatorii, 16 perso­na­lităţi ale vieţii noastre publice, dimpreună cu milioanele de sus­ţi­nă­tori, încearcă să pună sub protecţia Legii familia tra­di­ţio­na­lă, care este supusă unor atacuri repetate, din tot mai mul­­te direcţii, în ultimii ani; după model european, am spu­ne, dacă luăm în considerare faptul că în Uniunea Euro­pea­nă, ma­joritatea ţărilor au păstrat o definiţie clasică a fa­miliei şi nu permit căsătoria între persoane de acelaşi sex.

Mobilizarea unei alianţe de 26 de organizaţii civice intitulate Coaliţia pentru Familie, în vederea acestui de­mers legislativ, este şi ea fără precedent. Peste 80.000 de voluntari lucrează la strângerea semnăturilor, în toate ju­deţele ţării. Căci campania continuă încă o lună de zile, deşi numărul de semnături necesar pentru declanşarea unui referendum pe această chestiune a fost depăşit de şase ori!

Intenţia este ca, prin numărul cât mai mare de cetăţeni implicaţi, să se dea un semnal puternic clasei politice: „Ţi­neţi seama şi de noi, căci avem un cuvânt greu de spus”. Şi nu doar pentru modificarea unui singur articol din Constituţie, ci şi pentru că eforturile vizează totodată îmbunătăţirea substanţială a condiţiilor pen­tru ca familiile să devină mai numeroase şi mai longevive, astfel încât „na­ţiunea română să îşi asigure con­tinuitatea şi dez­vol­tarea demografică, economică, so­cială şi culturală”.

În acest scop, Coaliţia a propus, în pa­ralel, 50 de măsuri le­gis­lative în favoarea familiei. Cele 50 de legi sunt axate pe câ­teva direcţii de acţiune: 1. înfiinţarea de instituţii gu­ver­na­mentale dedicate familiilor; 2. articularea, dez­vol­tarea şi trans­miterea unei culturi a familiei (inclusiv prin pre­vederi punitive, acolo unde este cazul); 3. lo­cuinţe pen­tru familii; 4. stimularea natalităţii şi redresarea de­mo­gra­fică (aflată acum într-un declin continuu şi îngri­jorător); 5. armonizarea vieţii de familie cu cariera; 6. pro­tecţia persoanelor vârstnice; 7. stabilitatea căsătoriei şi pro­tejarea copiilor; 8. punerea în practică a dreptului părinţilor de a-şi educa copiii potrivit pro­priilor valori; 9. sprijinirea financiară a familiei şi 10. sănătatea familiei.

Efortul de a gândi şi structura acest pachet legislativ este, în sine, o performanţă rară la noi, care scoate „Coa­liţia pentru Familie” din zona activismului civic ca hobby. Astfel încât, după 26 de ani de tranziţie post-comunistă, există te­meiuri să spunem că societatea civilă dă naştere unui par­tener de dialog social foarte serios clasei politice.

În aceste condiţii, este de mirare tăcerea îmbufnată a celei mai mari părţi a presei, o tăcere ruptă foarte rar, în cele câteva luni de cam­pa­nie, pe bloguri sau în câte un colţ de ziar, de remarci piezişe, când nu de-a dreptul otrăvite, cu privire la „Coaliţia pentru Familie”.

Zicem că este de mirare, dar nu şi pentru cei avizaţi, care înţeleg bine motivul tăcerilor cu „tâlc” şi al mor­măielilor de nemulţumire: „Coaliţia pentru Familie” este constituită pe va­lori creştine. În plus, a reuşit să mai mar­cheze o premieră pen­tru România, şi-a atras sprijinul ma­ri­lor culte legal re­cu­noscute. Creştinii români au în­ţe­les, într-un târziu, că din­co­lo de di­ferenţele con­fesionale, avem şi interese majore co­mune. Şi aceiaşi adversari. Cei care lucrează îm­potriva fa­mi­liei sunt, în general, şi contra Bisericii – indiferent de rit.

(Formula As nr. 1211, 7-14 Apr. 2016)