Un dos de palmă

Clasa politică românească mărtu­ri­seşte, de un sfert de veac încoace, un crez pe care nu-l are: statul de drept.

Pentru po­liticienii noştri, această noţiune nu este o realitate pe care să o încarneze, ci o simplă formulă re­torică de adormit opinia publică şi de amă­git partenerii străini. E lesne de constatat asta dacă punem faţă în faţă definiţia statului de drept cu existenţa obiectivă a sta­tu­lui român.
Într-un stat de drept, cele trei puteri, le­gislativă, executivă şi judecătorească, se află într-un permanent echilibru, pentru că se asistă şi se cenzurează una pe alta, în vir­tu­tea unor mecanisme bine stabilite. Cu alte cuvinte, nici una dintre expresiile lor – Par­lamentul, Guvernul şi Justiţia – nu are cum să devină abuzivă, ar­bitrară sau tiranică. Poa­te încerca, dar atunci va fi adu­să la or­di­ne prin forţa legii, care dom­neşte dea­su­pra tuturor. Evoluţia statului este pre­dic­ti­bilă şi cetă­ţe­nii au anu­mite ga­ranţii în pri­vinţa drep­­tu­rilor şi li­bertăţilor.
La noi însă, de la înlăturarea regimului co­munist încoace, s-a manifestat continuu o pronunţată asimetrie între cele trei puteri în stat. În anii „90, Executivul făcea şi des­fă­cea Legislativul şi su­pu­nea autoritar Jus­tiţia. În a doua parte a ani­lor 2000 şi după, Legislativul a ţinut mereu în şah Executivul, schimbând guvernele – nu în concordanţă cu interesele generale ale ce­tă­ţenilor, ci potrivit celor particulare, impu­re, ale unor lideri politici, mergând până într-acolo încât a încercat, de două ori, să-l demită pe pre­şe­dintele statului. Iar de câţiva ani încoace, ace­laşi Legislativ se dovedeşte neobosit în a că­uta mijloace de a controla Justiţia sau mă­car de a o boicota. În reacţie, Justiţia tinde să se impună ca or­donator exclusiv al vieţii pu­blice, printr-o ambiţioasă „resetare” a cla­sei po­litice, pe bază de do­sare penale.
În aceste condiţii, nici o victorie de eta­pă pe drumul spre statul de drept nu este imua­­bilă. Orice accent greşit ameninţă să provoace o schimbare de paradigmă. Ca să dăm un exemplu la zi, adoptarea unor mo­di­ficări legislative rău-intenţionate vor du­ce la castrarea Justiţiei şi, implicit, de la de­turnarea luptei anticorupţie, de la corupţii mari, spre cei mici şi foarte mici. Prin anu­larea unor paragrafe de lege sau prin „nu­anţarea” lor vom spune adio marilor dosare de corupţie şi vom asista la o „spec­ta­cu­loasă” vânătoare de găinari. Scenariul nu este rodul imaginaţiei noastre, ci unul care se derulează de câtăva vreme încoace.
Parlamentul are astăzi în mânecă peste douăzeci de proiecte legislative pentru amen­darea Codului Penal, a Codului de Pro­cedură Penală, a legii incompatibi­li­tăţii privind dezincriminarea conflictului de interese etc. – toate vizând asigurarea pro­tecţiei politicienilor corupţi. Cu un dos de palmă ar fi şterse aproape toate pro­gre­sele făcute în Justiţie de un deceniu în­coa­ce. Mul­te astfel de proiecte au fost blocate până acum, ca efect al confruntărilor dintre gru­purile de putere. Uşor, uşor, însă, se con­turează condiţii favorabile pentru adop­tarea lor. S-a creat deja o masă critică de aleşi ca­re presează în acest sens, ei înşişi fiind ame­ninţaţi de dosare penale. Mai este nevoie numai de lideri politici care să-şi asu­me eventualele costuri. Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tă­riceanu, este un adversar declarat al lup­tei anti-corupţie şi ar fi gata să dea lovitura fatală acesteia, pe final de ca­rie­ră, dar nu poate singur. În sensul acesta, pa­re-se că preşedintele încă în funcţie al Ca­merei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, aflat prin­tre parlamentarii fără dosar penal, nu ar fi acceptat să se înhame la această opera­ţiu­ne sau, în tot cazul, a aşteptat să se aleagă ape­le şi a tărăgănat lucrurile. Condamnarea la doi ani de închisoare cu suspendare a pre­şe­din­telui PSD, Liviu Dragnea, a accentuat ca­rac­terul de urgenţă al adoptării mo­di­fi­că­rilor legislative. Prin urmare, Zgonea este de­barcat, şi în locul lui va fi pus, probabil, Victor Ponta, fost premier şi lider al PSD, actual client al DNA. Ponta are şi cu­rajul, şi inconştienţa, şi interesul de a aduce Jus­tiţia în starea de servitoare a politicie­ni­lor. El este un „mort” politic, pe care nu-l mai poate afecta nici un gest suicidal, ca acesta. Dimpotrivă, ar putea redeveni ce-a fost, ba chiar mai mult decât atât, în cazul în care Justiţia va fi pusă cu botul pe labe definitiv. Iar „învierea” politică a lui Ponta va fi, în sfârşit, o declaraţie cinstită a clasei politice împotriva statului de drept.

(Formula As nr. 1216, 12-19 Mai 2016)